khung thành mini
khung thành mini

Khung thành mini

Khung thành mini, gôn mini

Làm bằng thép – lưới

Sử dụng làm dụng cụ huấn luyện bóng đá, khung thành mini